قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

آبچلیک » ‌پرندگان کنارآبزی با اندازه کوچک تا متوسط و پاها و نوک دراز که به جستجوی بی‌مهرگان مخفی‌شده در شنزار‌های ساحلی می‌پردازند  •
باروری ابرها» ‌ عملیاتی برای افزایش نزولات، کاهش تگرگ و مه که از طریق پاشیدن مواد شیمیایی در میان ابرها انجام می‌شود  •
هوپرورش » ‌ افزایش مواد مغذی آب (بویژه فسفات‌)، رشد انفجاری جلبک‌ها، تخلیه اکسیژن آب و ایجاد خطر برای حیوانات آبزی  •
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع مجاز است                                     ferimora@gmail.com تماس با سايت | مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان قم