چالش گرسنگی صفر

سیاست‌ اصلی جهان برای کاهش گرسنگی و فقر در قالب اهداف توسعه پایدار تصویب شد. یکی از اهداف آن گرسنگی صفر جهانی با هدف پایان بخشیدن به گرسنگی و ایجاد امنیت غذایی و بهبود تغذیه و رشد کشاورزی پایدار در سال 2030 بود. تعدادی از سازمان‌ها با جاه‌طلبی بیشتر این نتیجه را در سال 2025 قابل تحقق می‌دانستند. «بان کیمون» دبیر کل سازمان ملل معتقد است: «کسب گرسنگی صفر تعهد مشترک ما است. اینک وقت آن است که با اشتراک مساعی کار کنیم و یک جنبش جهانی واقعی بسازیم تا از حق غذا برای همه و ساختن سیستم‌های کشاورزی و غذای پایدار اطمینان حاصل کنیم» و بر این اساس جامعه‌ای فراگیر، ایمن، پایدار و مقاوم بنا سازیم.

چالش گرسنگی صفر«چالش گرسنگی صفر» (Zero hunger challenge) در سال 2012 توسط دبیر کل سازمان ملل بان کیمون آغاز شد. در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، دولت‌های عضو سازمان ملل به یک انتقال مفهومی، تلفیقی و عام متعهد شدند. این دستور کار مردم‌محور و بر پایه حقوق بشر و عدالت اجتماعی است. کسب اهداف توسعه پایدار بدون پایان بخشیدن به گرسنگی و سوء تغذیه و بدون استفاده از سیستم‌های کشاورزی و غذای پایدار و مقاوم و سازگار در برابر تغییرات اقلیمی امکان‌ناپذیر است. این مهم مستلزم کوشش‌ برای اطمینان از آن است که هر زن، مرد و کودکی در هر جای جهان از حق بدست آوردن غذای کافی لذت ببرد؛ زنان تقویت شوند و اولویت‌ها به کشاورزی خانوادگی داده شود. این امر مستلزم تمرکز مجدد بر چگونگی پاسخ به بحران‌ها است بطوری که بتوان تمام ظرفیت‌ها و انعطاف‌پذیری، به ساختن درازمدت افراد و جوامع و طراحی استراتژی‌های پیگیرانه در راستای منافع مردم و سیاره زمین پرداخت. تجربه نشان می‌دهد که با ترکیب صحیحی از سیاست‌ها و رهبری سیاسی و با مشارکت افراد توانمند، پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذیه امکان‌پذیر است.

دید گرسنگی صفر منعکس‌کننده 5 عنصر مهم اهداف توسعه پایدار می‌باشد که اگر در کنار هم بکار برده شوند به گرسنگی پایان می‌دهد و تمام اشکال سوء تغذیه را از بین می‌برد و سیستم‌های پایدار و فراگیری ایجاد می‌کند. چالش گرسنگی صفر دنبال یک روایت مبتنی بر تغییر است و در صدد بکارگیری اقدام در سطح کشورها و مشارکت در آن است که امنیت غذایی و تغذیه و کشاورزی پایدار در دستور کار توسعه جهانی دست بالا را بگیرد. چالش گرسنگی صفر همه را تشویق می‌کند که در کنار هم کار کنند و گرسنگی را پایان دهند.

پایان دادن به گرسنگی و سوء مدیریت در تنهایی و انزوا تحقق نمی‌پذیرد و کسب آن مستلزم تحقق بخشیدن به دستور کار 2030 به روش‌هایی است که هر کس و در هر جا منفعت ببرد. با توجه به طبیعت تلفیقی دستور کار 2030، چالش گرسنگی صفر روش‌های تلفیقی را تشویق می‌کند تا در برابر علل چندگانه و به هم مرتبط گرسنگی و سوء تغذیه پاسخ دهند. مفهومی بودن این روش‌ها این واقعیت را نشان می‌دهد که مردم در همه نقاط دنیا در صورت تمایل به بهتر کردن سیستم‌های کشاورزی و غذا که موجب بهبود تغذیه و توسعه جوامع روستایی پایدار و انعطاف‌پذیر می‌شود با آن روبرو می‌شوند. در این سند نقش سیستم‌های غذا در محافظت از اکوسیستم‌ها و تنوع و تقویت عدالت اقلیمی مورد توجه قرار گرفت. بر پایه حقوق همه افراد برای دسترسی به غذای کافی، ‌ایمن و مغذی، درک و بینش گرسنگی صفر قادر است بصورت معنی‌داری در انتقال انبوه مورد نیاز در جهت تحقق بخشیدن به این دستورالعمل جاه‌طلبانه شرکت کند.

پنج عنصر چالش گرسنگی صفر

دولت‌هایی که در صدد پیاده‌سازی دستور کار 2030 هستند و قصد پایان دادن به گرسنگی و ایجاد سیستم‌های غذای پایدار هستند. عناصر پنجگانه چالش گرسنگی صفر در تلفیق با استراتژی‌های بکارگیری اهداف توسعه پایدار قادر هستند بر گرسنگی پایان داده و در طیف وسیعی از اهداف توسعه پایدار حق پاداش برقرار کنند. هر یک از این عناصر در امتداد دستور کار 2030 است و نتیجه آن در راستای طیفی از اهداف دستور کار 2030 می‌باشد.

پایداری تمام سیستم‌های غذا (از تولید تا مصرف). سیستم‌های غذای پایدار ایمنی غذایی و تغذیه مناسب را برای همه فراهم می‌کند بطوری که پایه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی برای تولید امنیت غذایی و تغذیه برای نسل‌های آینده دخالتی در آن نمی‌کنند. اثر تغییرات اقلیمی مستلزم بکارگیری عملیات کشاورزی پایدار و متناسب و سازگار با شرایط اقلیمی است.

پایان بخشیدن به فقر روستایی: دو برابر کردن درآمد و تولید تولیدکنندگان کوچک. پایان دادن به فقر روستایی مستلزم یک کوشش در جهت افزایش درآمد تولیدکنندگان خرد است. تولیدکنندگان کوچک مقیاس همچنین کلید تغذیه پایدار جمعیت در حال رشد کره زمین را در دست دارند. این مستلزم رفاه مردم از طریق معاش پایدار است: افزایش درآمد و قابلیت تولید واحدهای کوچک و ایجاد استخدام متوسط در مناطق روستایی است.

سازگاری سیستم‌های غذا برای از بین بردن اتلاف غذا. با به حداقل رساندن اتلاف غذا در جریان تولید، ‌انبارداری و حمل و نقل و ضایعات غذا در مقیاس خرده‌فروشی و مصرف‌کنندگان، می‌توان انتخاب مصرف‌کننده را قوام بخشید و تعهدات تولیدکنندگان، خرده فروش‌ها و مصرف‌کنندگان در تمامی ملت‌ها جهان را جامه عمل به خود می‌پوشد.

دسترسی به غذا و جیره‌ سالم برای همه مردم در تمام طول سال. این موضوع برای برخورد با فقر و نابرابری و ایجاد مقاومت مردم در برابر شوک‌ها و استرس‌ها است. دسترسی به غذا که مبنای جیره‌های متنوع و سالم را تشکیل می‌دهد ارتباط نزدیکی با دو حق اساسی یعنی حق تساوی حقوق مردم و حق زنان دارد.

پایان بخشیدن به سوء تغذیه در همه اشکال آن. سوء تغذیه یک انگیزش و یک نتیجه فقر و نابرابری است. سوء تغذیه منجر به خسارت‌ها غیر قابل‌بازگشت در افراد و جامعه می‌شود. چاقی در کودکی یک مشکل رو به رشد در تمام مناطق دنیا است. اطمینان یافتن از دسترسی مردم جهان به غذای مغذی در پنجره 1000 روز یعنی بین شروع بارداری زن تا دومین سالروز تولد کودک برای مقالبه با کاهش رشد. این در واقع مستلزم یک روش چندبخشی و متضمن مراقبت بهداشتی کافی، وجود آب و بهداشت و آموزش و کشاورزی و حمایت اجتماعی مناسب و مداخلات تغذیه‌ای خاص در موارد ویژه همراه با ابتکارهایی است که منجر به تقویت زنان شود.

مسیرهای تأثیرگذاری

دستور کار 2030 توسعه پایدار بکارگیری مسیرهای متعددی را توصیه می‌کند که شامل ارتباط‌ها و روش‌های کاری جدید است. گرد هم آوردن مجموعه‌ متنوع و غنی از افراد، سازمان‌ها و نهادها که در تمام سطوح تحت هدایت «بینش گرسنگی صفر» پایدار و دنیای بدون گرسنگی باشند. چالش گرسنگی صفر در صدد چسبیدن به این لنگر و جمع آوردن عناصر ضروری مورد نیاز برای حرکت است بطوری که این مجموعه بتواند هم‌افزایی، یادگیری و حرکت مناسب را داشته باشد. این عناصر از طریق یک سری مسیرهای اقدام کانالدهی می‌شوند:

• هیچ کس فراموش نشود

• حقوق بشر

• سیاست‌های مرتبط و اقدام هماهنگ در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی • مباشرت مبتنی بر چند سرمایه‌گذار در تمامی سطوح

• کاربست‌های تطوری

• سرمایه‌گذاری در تولید و مصرف پایدار از جمله سیستم‌های غذا و تغذیه پایدار

• زن‌ها بعنوان مادران، کشاورزان و سرمایه‌گذاران

• شکل‌دهی مجدد به سیستم‌های کشاورزی و غذا در برابر تغییرات اقلیمی

http://www.un.org/en/zerohunger/pdfs/ZHC%20-%20Pathways%20to%20Zero%20Hunger.pdf ‌

استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع مجاز است                   مرتضی بیکی                                                                        ferimora@gmail.com                 تماس با سايت |